نمونه سوال ماشین ابزار

 2- زاویه پشتی (Back Rack Angle ) کدام است ؟

1) زاویه به وجود آمده بین سطح ابزار سطح ابزار خطی موازی با کف ابزار گیر

2) زاویه بین سطح ابزار و صفحه ای موازی با سطح زیرین ابزار

3) در صفحه ای که عمود بر سطح زیرین ابزار گیر و لبه برش جانبی است اندازه گیری می شود

4) هیچ کدام

3-زمان مورد نیاز جهت تراشکاری یک میله فولادی به قطر mm100 وطول mm 20 با سرعت برش m/min 72 و پیشروی ابزار mm4/0 به ازاء یک دور در صورتی که عمل برش در یک مرحله انجام پذیرد چند دقیقه است ؟

 1) 18/1 2) 18/2 3) 1/3 4 ) 5

 4- زاویه تمایل لبه برنده ابزار برابر است با :

1) زاویه براده موثر

2 ) زاویه صفحه برش

3)زاویه هدایت جریان بر روی سطح ابزار

4)زاویه اصطکاک بر روی سطح قلم

5- در یک عمل تراش متعامد با افزایش زاویه براده :

1) زاویه اصطکاک بر روس سطح ابزار کاهش پیدا می کند

 2) زاویه اصطکاک بر روس سطح ابزار افزایش پیدا می کند

3) توان مصرفی افزایش پیدا می کند

4) نیروی اصلی تراش افزایش پیدا می کند

6)در رنده های براده برداری اثر زاویه آزاد چیست ؟

1) افزایش اصطکاک مکانیکی ابزار است

2) کاهش تماس بین ابزار و سطح ماشین کاری شده است

3)تماس براده با ابزار است

4 ) کاهش نیروی لازم برای هدایت براده است

فصل دوم :

1) در عملیات سوراخکاری کدام گزینه صحیح است ؟

a) گشتاور وارد بر مته با افزایش شیار مارپیچ و میزان بار افزایش می یابد

 b) نیروی فشار محوری با افزایش سختی ماده قطعه کار و سرعت پیشروی افزایش می یابد

c) نیروی فشارمحوری بر مته افزایش زاویه راس مته و سایش سطح پشت لبه برنده کاهش می یابد

d) گشتاور وارد بر مته بدون براده شکن با افزایش قطر مته و عمق سوراخ تغییر قابل ملاحظه ای نمی کند

2) یک عمل مته کاری در صورتی که طول دو لبه برنده مساوی نباشد در این صورت :

1) مقطع سوارخ تولیدی بیضی خواهد شد

2) سوراخ تولیدی استوانه ای نخواهد شد

3)قطر سوراخ تولید تغییر خواهد کرد

4) سوراخ تولیدی مستقیم نخواهد شد

3)کدام عبارت در مورد زاویه راس مته صحیح است ؟

1) به جنس قطعه کار بستگی ندارد

 2)هر چه بزرگتر شود برای فلزات نرم مناسب تر است

 3)با افزایش نیروی محوری کاهش پیدا می کند

4 ) هر چه بزرگتر شود برای فلزات سخت مناسب تر است

۴ )در عمل سوراخکاری کدام یک از گزینه های زیر صحیح است ؟

1) اندازه زاویه راس مته به جنس مواد بستگی دارد

2) زاویه راس مته بزرگ ( منفرجه ) برای جنس نرم و زاویه راس مته کوچک برای جنس سخت مناسب است

 3) با افزایش زاویه راس مته نیروی محوری کاهش می یابد

 4) زاویه راس مته بزرگ ( منفرجه ) برای جنس سخت و زاویه راس مته کوچک ( حاده ) برای جنس نرم مناسب است

5) در صورتی که راس مته کاهش پیدا کند ؟

1) نیروی محوری افزایش پیدا می کند

2) گشتاور کاهش پیدا می یابد

3)گشتاور نیروی محوری زیاد می شود

4) گشتاور زیاد و نیروی محوری کاهش می یابد

6) زاویه براده در مته های مارپیچ به کدام عامل بستگی دارد ؟

1) زاویه راس مته

2) شیب مارپیچ مته

3)عده دوران مته

4) قطر سوراخ

فصل سوم

1) در انتخاب چرخ سمباده (grinding wheel ) کدام عبارت صحیح است ؟

 a) برای پرداخت کاری ، استفاده از چرخ سمباده با دانه های درشت تر بهتر است

 b) برای سنگ زنی مواد نرم تر باید از چرخ سمباده با چسب های سخت تر استفاده کرد

 c) استفاده از ساینده های با تردی بیشتر برای سنگ زنی مواد چقرمه تر و مستحکم تر توصیه می شود

 d)در سنگ زنی های سنگین تر یا هنگام سنگ زنی مواد نرم ، فاصله بین دانه های ساینده باید کمتر انتخاب شود

 2) کدام عبارت در مورد سختی سنگ سمباده صحیح است ؟

 1)به مقاومت جدا شدن دانه ها از چسب گویند

 2) به ساختمان سنگ سنباده بستگی دارد

 3) به اندازی دانه ها بستگی دارد

 4) به جنس دانه های سنگ سمباده بستگی دارد

 3) در عملیات سنگ زنی بدون مرغک پیشروی قطعه کاری توسط ..... انجام می پذیرد؟

 1) تکیه گاه قلم

2) میزی ماشین سنگ

 3) انحراف سنگ سمباده

4) انحراف چرخ کنترل کننده

4)کدام گزینه صحیح است ؟

1)سختی سنگ سنباده به مقاومت جدا شدن دانه های سنگ هنگام سنگ زنی می گویند

2) سختی سنگ سنباده مربوط به جنس دانه های آن می باشد

3) سنگ سنباده با ساختمان باز برای سنگ زنی فلزات سخت استفاده می شود

4) سنگ سنباده با دانه های درشت جهت سنگ زنی فلزات سخت استفاده می شود

فصل چهارم

 1) کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

1)زاویه براده منفی برای اجسام سخت به کار می رود

2) زاویه تمایل لبه برنده جهت جریان براده را مشخص می کند

 3) افزایش زاویه براده باعث کاهش زاویه اصطکاک می شود

4) در صورتی که زاویه تمایل لبه برنده صفر باشد عمل برش متعامد می باشد

 2) با کاهش زاویه برخورد ( زا ویه تنظیم ) ابزار با قطعه کار ....

1) براده عریض و نازک خواهد شد

2) براده عریض و ضخیم تر خواهد شد

3) عرض براده و ضخامت آن کم خواهد شد

4) عرض براده کم و ضخامت زیاد خواهد شد

3) یک ماشین تراش قطعات با قطر mm 30 تا mm 250 را با سرعت های بین 9 تا 50 متر بر دقیقه تراشکاری می کند ، نسبت دور ماکزیمم به دور می نیمم صعبه دنده این ماشین چقدر است ؟

 1) 3/27

 2)5/46

 3)50

4)55

 4) کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد ؟

1) هر چه زاویه براده ابزار کمتر شود و زاویه اصطکاک بیشتر شود زاویه صفحه برش کمتر و نیروی برش بیشتر می شود

 2) هر چه زاویه براده کمتر شود و زاویه اصطکاک بیشتر شود زاویه صفحه برش بیشتر و نیروی برش بیشتر می شود

3) هر چه زاویه براده ابزار بیشتر شود و زاویه اصطکاک کمتر شود زاویه صفحه برش کمتر و نیروی برش بیشتر می شود

 4) هر چه زاویه صفحه برش به صفر درجه نزدیک تر شود نیروی برش کمتر می شود

5) عوامل موثر در بهبود پرداخت سطح در یک عمل تراشکاری ؟

1) افزایش سرعت برشی و پیشروی می باشد

2 ) افزایش عمل تراش و کاهش پیشروی می باشد

3) کاهش پیشروی و کاهش زاویه تنظیم فرعی می باشد

4) افزایش پیشروی و کاهش زاویه تنظیم فرعی می باشد

 6) در عملیات براده برداری و شکل گیری براده ؟

1) ضخامت براده ، کوچک تر از صخامت لایه ای است که براده از آن لایه جدا شده و سختی براده کمتر از سختی ماده اصلی است

 2) ضخامت براده ، کوچک تر ازضخامت لایه ای است که براده از آن لایه جدا شده و سختی براده بیشتر از سختی ماده اصلی است

 3) ضخامت براده ، بزرگ تر از ضخامت لایه ای است که براده ازآن لایه جدا شده و سختی براده کمتر از سختی ماده اصلی است

 4) ضخامت براده ، بزرگ تر از ضخامت لایه ای است که براده از آن لایه جدا شده و سختی براده بیشتر از سختی ماده اصلی است

7) دریک ابزار تراشکاری با افزایش زاویه براده زاویه اصطکاک .................... ؟

 1) زیاد می شود

 2) به صورت توانی کم می شود

3)ثابت می ماند

4) کم می شود

8) در رندهای براده برداری اثر زوایه آزاد چیست ؟

A) افزایش استحکام مکانیکی ابزار

B) کاهش تماس بین ابزار و سطح ماشین کاری شده است

 C) تماس براده با ابزار

 D) کاهش نیروی لازم برای هدایت براده فصل پنجم

فصل پنجم

1) کدام شرط برای بوجود آمدن براده پیوسته با لبه انباشته صحیح است ؟

1) سرعت برش کم – مواد کافی نبودن روانکار

2) سرعت برش زیاد – مواد نرم – کافی نبودن روانکار

3) سرعت برش کم – مواد سخت – کافی نبودن روانکار

 4) سرعت برش زیاد – مواد سخت – کافی نبودن روانکار

2) برای یک جنس مشخص به هنگام ماشین کاری ، زاویه صفحه برش تابعی است از ... ؟

1) زاویه نوک قلم ( گوه ) و ضریب اصطکاک در طول سطح ابزار

2) زاویه براده و ضریب اصطکاک در طول سطح ابزار

3) زاویه آزاد انتهایی وضریب اصطکاک در طول سطح ابزار

4) هیچکدام

3) دریک عمل تراش متعامد با زاویه براده صفر درجه ، نیروی محوری تراش برابراست با نیروی .... ؟

1) اصلی تراش

2) برش در صفحه برش

3)اصطکاک بین ابزار و براده

4) عمودی در صفحه برش

4) اساس تئوری ازنست و مرچنت و فرمول مربوطه ( در رابطه با مکانیک برش فلزات ) در یک برش متعامد به صورت زیر است (Ø زاویه برش ، β زاویه اصطکاک وγ زاویه براده قلم می باشد

1) زاویه اصطکاک آن مقدار می شود که کار انجام شده در عمل تراش می نیمم گردد و فرمول آن است

2) زاویه صفحه برش آن مقدار به خود می گیرد که کار انجام شده در عمل تراش می نیمم گردد و فرمول آن است

3) زاویه صفحه برش آن مقدار به خود می گیرد که کار انجام شده در عمل تراش می نیمم گردد و فرمول آن است

4) زاویه اصطکاک آن مقدار می شود که کار انجام شده در عمل تراش ماکزیمم گردد و فرمول آن است

 5)در یک عمل تراشکاری برریو میله فولادی ( تراش متعامد ) به نقطه mm40 طول براده جدا شده در یک دور mm 70 می باشد نسبت تراش (rc)کدام است ؟ 1) 2/0 2) 55/0 3) 7/0 4) 9/0 6) کدام مطلب صحیح است ؟

1) هر چه در عملیات ماشین کاری ضخامت براده بیشتر شود ضریب انقباض براده کمتر است

2) هر چه سرعت ماشین کاری بیشتر شود ضریب انقباض براده بیشتر است

3) هر چه سرعت ماشین کاری بیشتر شود ضریب انقباض براده به مدت 5/2 نزدیک می شود

4) هر چه شعاع نوک ابزار برش کمتر شود ضریب انقباض براده بیشتر می شود

 7) هر چه .............. ضریب انقباض براده به عدد 1 نزدیک تر شود

1) زاویه براده ابزار برش و ضخامت براده بیشتر شود

2) زاویه براده و شعاع نوک ابزار برش بیشتر شود

3) سرعت ماشین کاری بیشتر و ضخامت براده کمتر شود

4) سرعت ماشین کاری بیشتر و شعاع نوک ابزار برش بیشتر شود

فصل ششم

1) پارامترهای موثر بر عمر ابزار به ترتیب اهمیت ابزار عبارتند از :

1) پیشروی ، سرعت برشی ، عمق برش

2) سرعت برشی ، پیشروی ، عمق برش

3)عمق برش ، سرعت برشی ، پیشروی

4) سرعت برشی ، عمق برش ، پیشروی

2) در صورتی که در حین ماشین کاری ابزار برش سریعاً دچار فرسایش سطح پهلو شود جهت جلوگیری از این موضوع و به وجود آوردن فرسایش تدریجی باید از کدام روش استفاده شود ؟

1) از ابزار چوته استفاده شود

 2) زاویه براده کمتر شود

3) سرعت ماشین کاری کمتر شود

 4) شعاع نوک ابزار بیشتر شود

3) دریک عمل تراشکاری بر روی یک میله گرد ، بیشترین درجه حرارت در ؟

1) ناحیه اول تغییر شکل اتفاق می افتد

2) ناحیه ثانویه تغییر شکل بین سطح ابزار و براده

3) ناحیه بین سطح آزاد ابزار و قطعه کار

4) سطوح بیرونی براده می باشد

4) کدام مورد صحیح است ؟ با افزایش زاویه آزاد

(a) عمر ابزار a)بیشتر می شود

b)کمتر می شود

c)ابتدا با زیاد شدن زاویه آزاد کاهش و سپس افزایش می یابد

 d)ابتدا افزایش یافته و سپس کاهش می یابد

5.)تحت چه شرایطی اندازه سایش حفری ( گودال فرسایش ) بر روی سطح ابزار ملاک عمر ابزار است ؟

1) سرعت برش خیلی زیاد استفاده می شود

2) سرعت برش خیلی کم استفاده می شود

3) سرعت پیشروی خیلی زیاد استفاده می شود

4) سرعت پیشروی خیلی کم می شود

6)کدام مورد عمر ابزار بیشترین تاثیر را دارد ؟

1) سرعت برش

2) سرعت پیشروی

3) عمق برش

4.) سرعت پیشروی و عمق برش

فصل هفتم

1) در انتخاب ابزارهای کاربیدی کدام گزینه توصیه نمی شود ؟

1)ابزار با شعاع بیشتر انتخاب می شود

 2) ابزار با شعاع کمتر انتخاب می شود

3) ابزار با ابعاد کوچک تر انتخاب شود

4) در خشن کاری از ابزار یک طرفه استفاده میشود

2) در استاندارد ISO برای ابزار کاربیدی

1) با پوشش سخت از 50p تا 1p برویم ابزار سخت تر می شود

 2) از 50p به 1p برویم سختی و چقرمگی ابزار بیشتر می شود

3) از 1p به 50p برویم چقرمگی ابزار بیشتر می شود

4) از 1p به 50p چقرمگی ابزار کمتر می شود

3) فرآیند انتخاب ابزار برش و شرایط ماشین کاری جهت خشن تراشی عملیات معمولاً ..... انتخاب می کنند

1) اینزرت های یک طرفه و ابزارهای دست و قوی ترین شکل ممکن ابزار برش

2) اینزرت های دو طرفه و حداکثر عمق براده و مقدار پیشروی ممکن

3) بزرگ ترین اندازه ساقه ابزار گیر و کوچک ترین اینزرت و ابزار چپ دست

4) حداکثر عمق براده ممکن ، مقدار پیشروی ممکن و بزرگترین شعاع در یک قلم

فصل نهم

1) در عملیات گرد تراشی لبه برنده اصلی قلم نسبت به مرکز قطعه کار مقداری بالاتر قرار گرفته است و سرعت پیشروی نیز قابل توجه است . در مورد تغییرات ایجاد شده در زوایای قلم در دست نسبت به زوایای قلم در کار کدام عبارت صحیح است ؟

1) زاویه براده در کار در اثر افزایش سرعت و پیشروی کاهش و در اثر انحراف قلم به سمت بالاتر از مرکز قطعه افزایش می یابد

2) زاویه براده در کار در اثر افزایش سرعت پیشروی افزایش و در اثر انحراف قلم به سمت بالاتر از مرکز قطعه کاهش می یابد

3) زاویه آزاد در کار در اثر افرایش سرعت پیشروی و همچنین در اثر انحراف قلم به سمت بالاتر از مرکز قطعه کاهش می یابد

4) زاویه آزاد در کار در اثر افزایش سرعت پیشروی کاهش و در اثر انحراف قلم به سمت بالاتر از مرکز قطعه افزایش می یابد

2)تغییرات در کدام زاویه بیشترین اثر را بر روی نیروی برش دارد ؟

1)زاویه جانبی براده (زاویه براده به بغل )

2) زاویه پشتی براده ( زاویه براده به عقب)

3) زاویه برخورد ( زاویه تنظیم اصلی )

4) زاویه تنظیم فرعی

3) دریک عمل تراشکاری با افزایش پیشروی

1) انرژی مخصوص تراش افزایش می یابد

2) انرژی مخصوص تراش فرق نمی کند

3) زاویه براده موثر افزایش می یابد

4) توان مصرفی کاهش پیدا می کند

4) اگر بخواهیم تاثیرا ت سرعت (Vc) تغذیه (f) و عمق برش (ac) را به طور کیفی به زمان ماشین کاری (Tc) نشان دهیم کدام یک از گزینه های زیر صحیح است ؟

1)با افزایش  پیشروی انرژی مخصوص تراش کاهش پیدا می کند

2) زاویه براده انرژی مخصوص تراش افزایش پیدا می کند

3) زاویه آزاد نیروی اصطکاک افزایش پیدا می کند

4) عمق تراش عمر قلم افرایش پیدا می کند

6)کدام گزیته صحیح است ؟

1)تغییرات در زاویه براده ابزار برش در کم و زیاد شدن توان مخصوص ماشین کاری تاثیر ندارد

2) تغییرات در ضخامت براده درکم و زیاد شدن توان مخصوص ماشین کاری تاثیری ندارد 3) جنس ابزار برش در کم و زیاد شدن توان مخصوص ماشین کاری تاثیر دارد

4) تعویض ماشین ابزار در کم و زیاد شدن مخصوص ماشین کاری تاثیر دارد

 فصل دهم

1)در مقایسه راهنماهای غلتکی با راهنماهای لغزشی در ماشین های ابزار ، کدام یک از موارد زیر از نکات ضعف راهنماهای غلتکی نمی باشد ؟

1)قابلیت میرایی ارتعاش کمتر

2) سفتی کمتر نسبت به راهنماهای لغزشی

3) حرکت غیر یکنواخت درسرعت های پایین

4)قابلیت حمل بار استاتیکی وضربه ای کمتر

2) کدام گزینه در مورد تنظیم ماشین تراش صحیح است ؟

1) در تراشکاری پیچ های مدولی و تنظیم بر اساس گام پیچ می باشد

2) جهت ماشین کاری پیچ های چند راهه تنظیم بر اساس گام ظاهری می باشد

 3) جهت ماشین کاری پیچ های چند راهه تنظیم بر اساس گام حقیقی می باشد

 4) تنظیم بر اساس نوع پیچ ها ی از نظر شکل پروفیل پیچ و استاندارد آن می باشد

3) جهت تراشکاری قسمت مخروطی قطعه کار زیر با صافی (ÑÑÑ) کدام روش را پیشنهاد می کنید ؟

1) استفاده از خط کش 2)

انحراف دادن دستگاه مرغک

3) انحراف دادن سوپرت فوقانی به اندازه ده درجه

4) انحراف دادن سوپرت فوقانی به اندازه 20 درجه

4) اگر قطر دایره گام یک چرخدنده ساده mm150 و تعداد دندانه های آن 15عدد باشد، گام آن چند است ؟

1)mm7/15(4     mm 4/3(3    mm35 (2   mm65)

5)دریک چرخدنده مارپیچ 30 دنده با مدول نرمال 2 و زاویه انحراف دنده از محور چرخ دنده °60 و قطر خارجی چرخدنده چقدر است ؟

 1)124

 2)120

 3)64

4)60

6) در یک عمل تقسیم اختلافی در صورتی که i نسبت حرکت دستگاه تقسیم و d تعداد تقسیمات مورد نظر که تعداد تقسیمات فرضی باشد مقدار گردش صفحه سوراخ دار در هر بار چقدر است ؟

1 )(d´-d)idd´ (2    i(d´-d)dd´ (3      dd´/(d´-d) (2       idd´/(d´-d))

7)اگر مدول یک چرخدنده چهار میلی متر بوده و تعداد دنده های آن 18 باشد قطر دایره سر دندانه چقدر است ؟

1)mm 40( 3    mm 64( 2   mm 72(4           mm80

 8) دریک عمل فرزکاری با تیغ فرز غلطکی مارپیچ به چه دلیل نیروهای برشی تغییر می کند ؟

1) پیشروی را به ازاء یک دندانه تغییر می کند

 2) سرعت برشی تیغ فرز تغییر می کند

3) عمق فرزکاری در هر لحظه فرق می کند

4) ضخامت براده و عرض برش در هر لحظه تغییر می کند

9) دور حداقل یک ماشین صنعتی pm 4/22=1n و دور حداکثر rpm 1000=2n است اگر این ماشین دوازاه دور داشته باشد ، تعداد دور پنجم آن در دقیقه چقدر است ؟ 10)روش فرزکاری مخالف برای کدام یک از موارد زیر مناسب است ؟

1) قعطات ریخته گری و قطعات نازک

2) قعطات ریخته گری و ماشین های فرسوده

 3) قطعات نازک و قطعات آهنگری

4) قطعات نازک و ماشین های فرسوده

11) برای پیشگیری از خم شدن یک ورقه فلزی در فرزکاری ، کدام روش بهتر است ؟

1) استفاده از گیر مغناطیس

2) استفاده از گیر مکشی

3) روش فرزکاری مخالف

4) روش فرزکاری موافق

12) در پیچ های مدولی گام پیچ برابر است با حاصل ضرب .....

1) تعداد دنده ها و عدد p

 2) تعداد دنده ها و مدول پیچ

3) مدول پیچ و تاثیرات زاویه انحراف

4) مدول پیچ و عدد p

13) در روش تقسیم اختلافی صفحه سوراخ دار .....

1) به اندازه دسته گردش می کند

 2) به مقدار معینی همزمان با دسته گردش می کند

3) مورد استفاده قرار نمی گیرد

4) نسبت به بدنه دستگاه قفل می شود

14) اشکال روش انحراف مرغک درمخروط تراشی این است که

1) از حرکت خود کار نمی توان استفاده کرد

2) از دقت خوبی برخوردارنیست

3) حرکت دستی ماشین مختل است

4) مخروط تراشی داخلی نمی توان انجام داد

/ 3 نظر / 533 بازدید
یه دانش آموز

اسیرتم به مولا

میثم

فقط همین

رضا

ببخشید سوالات از چه منبعی طرح شدن؟