سی و هفت عیب اساسی ایرانیان از دیدگاه صادق هدایت

صادق هدایت که از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران و البته روشنفکری برجسته بود، در کتاب بوف کور به نکاتی اشاره میکند که از دید او دردهای مشترک ما ساکنان کنونی ایران است ، خلاصه این نکات بشرح زیر است :


  
. 1 اکثر ما ایرانی ها تخیل را به تفکر ترجیح می دهیم.

  
. 2 اکثر مردم ما در هر شرایطی منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح می دهیم.

 
3 .  با طناب مفت حاضریم خود را دار بزنیم.

  
. 4 به بدبینی بیش از خوش بینی تمایل داریم.

  
. 5بیشتر نواقص را می بینیم اما در رفع آنها هیچ اقدامی نمی کنیم.

  
. 6در هر کاری اظهار فضل می کنیم ولی از گفتن نمی دانم شرم داریم.

  
. 7کلمه من را بیش از ما به کار می بریم.

  
. 8غالبا مهارت را به دانش ترجیح می دهیم.

  
. 9بیشتر در گذشته به سر می بریم تا جایی که آینده را فراموش می کنیم.

  
. 10از دوراندیشی و برنامه ریزی عاجزیم و غالبا دچار روزمرگی و حل بحران هستیم.

  
. 11عقب افتادگی مان را به گردن دیگران و توطئه آنها می اندازیم، ولی برای جبران آن قدمی بر نمی داریم.

  
. 12دائما دیگران را نصیحت می کنیم، ولی خودمان هرگز به آنها عمل نمی کنیم.

  
. 13همیشه آخرین تصمیم را در دقیقه 90 می گیریم.

  
. 14غربی ها دانشمند و فیلسوف پرورش داده اند، ولی ما شاعر و فقیه!

  
. 15زمانی که ما مشغول کیمیاگری بودیم غربی ها علم شیمی را گسترش دادند.

  
. 16زمانی که ما با رمل و اسطرلاب مشغول کشف احوال کواکب بودیم غربی ها علم نجوم را بنا نهادند.

  
. 17هنگامی که به هدف مان نمی رسیم، آن را به حساب سرنوشت و قسمت و بد بیاری می گذاریم، ولی هرگز به تجزیه تحلیل علل آن نمی پردازیم.

  
. 18غربیها اطلاعات متعارف خود را در دسترس عموم قرار میدهند، ولی ما آنها را برداشته و از همکارمان پنهان میکنیم.

  
. 19مرده هایمان را بیشتر از زنده هایمان احترام می گذاریم.

  
. 20غربی ها و بعضا دشمنان ما، ما را بهتر از خودمان می شناسند.

  
. 21در ایران کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد.

  
. 22فکر می کنیم با صدقه دادن خود را در مقابل اقدامات نابخردانه خود بیمه می کنیم.

  
. 23برای تصمیم گیری بعد از تمام بررسی های ممکن آخر کار استخاره می کنیم.

  
. 24همیشه برای ما مرغ همسایه غاز است.

  
. 25به هیچ وجه انتقاد پذیر نیستیم و فکر می کنیم که کسی که عیب ما را می گوید بدخواه ماست.

  
. 26چشم دیدن افراد برتر از خودمان را نداریم.

  
. 27به هنگام مدیریت در یک سازمان زور را به درایت ترجیح می دهیم.

  
. 28وقتی پای استدلالمان می لنگد با فریاد می خواهیم طرف مقابل را قانع کنیم.

  
. 29در غالب خانواده ها فرزندان باید از والدین حساب ببرند، به جای اینکه به آنها احترام بگذارند.

  
. 30اعتقاد داریم که گربه را باید در حجله کشت.

  . 
31اکثرا رابطه را به ضابطه ترجیح می دهیم.

  . 
32تنبیه برایمان راحت تر از تشویق است.

  
. 33غالبا افراد چاپلوس بین ما ایرانیان موقعیت بهتری دارند.

  
. 34 اول ساختمان را می سازیم بعد برای لوله کشی، کابل کشی و غیره صدها جای آن را خراب می کنیم. در شهرسازی هم از چنین مهارتی برخورداریم.

  
. 35شانس و سرنوشت را برتر از اراده و خواست خود می دانیم.

36 . قبل از قضاوت کردن نمی اندیشیم و بعد از آن حتی خود را سرزنش هم نمی کنیم.

37 .  وعده دادن و عمل نکردن به آن یک عادت عمومی برای همه ما شده است.

بیایید اینگونه نباشیم
/ 0 نظر / 17 بازدید